2022. július 6., Csaba
Gyengénlátóknak Nyomtatás E-mail Facebook Twitter RSS Időjárás

Adatkezelési Nyilatkozat

Az Élő Bolygónk Online Szemle (NMHH nyilvántartásba vételi szám: CE/39747-3/2017, továbbiakban: honlap) kiadója a Kék Bolygó Klímavédelmi Alapítvány (a továbbiakban: Adatkezelő).

A honlap és az azon található esetleges egyéb szolgáltatások összefoglaló néven a továbbiakban: Szolgáltatás.

Az Adatkezelési Nyilatkozat elfogadásával a felhasználó tudomásul veszi és kinyilvánítja, hogy elolvasta és megértette a jelen Adatkezelési Nyilatkozatot.

Adatkezelő

Név: Kék Bolygó Klímavédelmi Alapítvány
Székhely:1013 Budapest, Döbrentei utca 2.
Adószám: 18869891-2-41
Honlap: https://www.elobolygonk.hu/
Kapcsolat: onlineszemle@elobolygonk.hu

Alkalmazandó jogszabályok

 • Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény;
 • a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény;
 • az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.);
 • a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.);
 • az Európai Parlament és a Tanács (EU) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2016/679 rendelete (GDPR);
 • a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény (Pmt.).

Adatkezelések célja, kezelt személyes adatok köre, az adatkezelések jogalapja és időtartama

A Szolgáltatás használata során az Adatkezelő különböző módokon gyűjthet, illetve kérhet adatokat. Bizonyos információk megosztásáról a felhasználó dönthet, de az Adatkezelő kérheti olyan adatok megadására is, amelyek elengedhetetlenek a Szolgáltatás használatához.

Jelen szolgáltatás használata során az Adatkezelő személyes adatokat nem gyűjt, nem tárol és nem kezel a honlap Felhasználóival kapcsolatban.

A honlapon szereplő linkek egy része más által üzemeltetett honlapokra vezethet, azok tartalmáért azonban az Adatkezelő semmilyen felelősséget nem vállal bármely, ezen információk használatából eredő kár bekövetkezése esetén.

A honlap igénybe veszi a Google Analytics szolgáltatást, amely a Google, Inc. által nyújtott internetes elemző szolgáltatás. A Google Analytics cookie-kat használ, amelyek segítségével elemezni lehet, hogy a felhasználók miként használják weboldalunkat. A honlap használatáról szóló információkat a Google, Inc. az USA-ban található szerverekre továbbítja és ezeken tárolja. Az IP-cím annak rövidítésével kerül anonimizálásra. A legtöbb esetben ez az eljárás az EU és az EGT tagállamaiban történik. Egyes esetekben a teljes IP-cím először egy USA-ban található szerverre kerülhet továbbításra, majd ott rövidítik le. A Google, Inc. az Adatkezelő nevében kezelheti ezt az információt annak érdekében, hogy kiértékelje a honlap használatát, jelentést állítson össze a weboldalon való tevékenységről, valamint egyéb weboldal-aktivitással és internethasználattal kapcsolatos szolgáltatásokat nyújtson. Az IP címe, amelyet a honlap használatával továbbít a Google Analytics felé, semmilyen más, a Google, Inc. által tárolt adattal nincsen összekapcsolva. A cookie-k használatát a böngésző beállításaiban megtilthatja, és a megfelelő kiegészítő telepítésével a Google Analytics tevékenységét is kizárhatja.

Az Adatkezelő az általa használt cookie-k segítségével anonimizált és összesített technikai információkhoz jut a jobb felhasználói feltételek és a könnyebb navigáció biztosítása érdekében. Ennek segítségével azonosítható, hogy melyek azok a tartalmak, amelyek különösen érdeklik a felhasználókat és így fejleszthetjük a honlapot és szolgáltatásainkat. Az így gyűjtött információk alapján a felhasználókat egyedileg nem lehet azonosítani. Egyedi azonosításra csak abban az esetben kerülhet sor, amennyiben az érintettek önként adják meg az ehhez szükséges adataikat a honlapon keresztül.

A Google Analytics tevékenységéről bővebben itt tájékozódhat:
https://policies.google.com/privacy?hl=hu.

A cookie-preferenciáknak az internetes böngészőn belüli beállításával kapcsolatban az alábbi oldalakon talál bővebb tájékoztatást:

 • Internet Explorer
 • Firefox
 • Chrome
 • Safari

Kapcsolatfelvétel

Az Adakezelő által végzett tevékenység körébe tartozik a kapcsolatfelvétel során közölt személyes adatok kezelése. Az adatkezelés célja a kapcsolatfelvétel és a kapcsolattartás. Az adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulása [GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont], valamint az adatkezelés a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges [GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont].

A 16. életévüket be nem töltött személyek az adatkezeléshez kizárólag a felettük szülői felügyeletet gyakorló személy útján vagy az ő engedélyével járulhatnak hozzá.

Az érintettek köre az Adatkezelővel a kapcsolatot e-mail, vagy más elektronikus feliratkozás útján felvevő természetes személyek.

Az Adatkezelő a megadott személyes adatokat a fent meghatározott céloktól eltérő célokra nem használja, illetve használhatja fel. Személyes adatok harmadik személynek vagy hatóságok számára történő kiadása – törvény ettől eltérő rendelkezése hiányában – az érintett előzetes, kifejezett hozzájárulása esetén lehetséges.

Az adatkezelés időtartama a kapcsolatfelvétel céljának megvalósulásáig, vagy a kapcsolatot felvevővel megbízási szerződés kötéséig tart.

Az érintett

 • kérelmezheti a rá vonatkozó személyes adatokkal kapcsolatos adatkezelésről való
 • tájékoztatást, valamint az ezen személyes adatokhoz való hozzáférést;
 • kérelmezheti azok helyesbítését;
 • kérelmezheti azok törlését;
 • kérelmezheti a személyes adatok kezelésének korlátozását;
 • tiltakozhat a személyes adatok kezelése ellen;
 • gyakorolhatja az adathordozhatósághoz való jogát.

Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó személyes adatokat megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat kérésére az Adatkezelő egy másik Adatkezelőnek továbbítsa; gyakorolhatja jogorvoslathoz való jogát.

Az érintett panaszt nyújthat be a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (NAIH), vagy a hatáskörrel rendelkező illetékes bírósághoz fordulhat.

Az Adatkezelő lehetőséget biztosít az érintett számára, hogy jogai gyakorlásával kapcsolatos kérelmét az alábbi módok bármelyikén előterjessze: postai úton, elektronikus levelezés útján, telefonon.

Az Adatkezelő az érintett kérelmét indokolatlan késedelem nélkül, a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül teljesíti, és tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva tájékoztatja erről az érintettet. A kérelem megtagadásáról az Adatkezelő szintén ezen határidőn belül dönt, és tájékoztatja az érintettet a kérelem megtagadásáról, ennek okairól, valamint az érintett ezzel kapcsolatos jogorvoslati lehetőségeiről. Az Adatkezelő az érintett kérelmét elektronikus levél útján teljesíti, ha azonban az érintett postai vagy telefonos elérhetősége megadásával kifejezetten ezt kéri, az Adatkezelő a kérelmet postai vagy telefonos úton teljesíti. Az érintett kérésére telefonos tájékoztatás kizárólag akkor adható, ha az érintett személyazonosságát igazolta. Az Adatkezelő az érintett postai címét vagy telefonszámát semmilyen más célra nem használja fel. Az Adatkezelő az érintettek kérelmeinek teljesítéséért díjat, költségtérítést nem számít fel. Arra az esetre azonban, ha az érintettől azonos adatkörre vonatkozó újabb kérelem érkezik be az előző, már teljesített kérelmet követő egy éven belül, az Adatkezelő fenntartja magának a jogot arra, hogy a kérelem teljesítéséért a teljesítéssel kapcsolatos munkateherrel arányos költségtérítést állapítson meg.

Tájékoztatáshoz és hozzáféréshez való jog

Az Adatkezelő az érintett kérelmére tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető módon, világosan és közérthetően megfogalmazva tájékoztatást nyújt részére az alábbi információkról:

 • arról, hogy személyes adatainak kezelése Adatkezelőnél folyamatban van-e;
 • az Adatkezelő nevéről és elérhetőségeiről;
 • az adatfeldolgozásról, a jelen tájékoztatóban meghatározott adatfeldolgozók nevéről és elérhetőségeiről;
 • az érintett Adatkezelő által kezelt személyes adatairól és azok forrásáról;
  a személyes adatok kezelésének céljáról, valamint az adatkezelés jogalapjáról;
 • az adatkezelés időtartamáról;
 • azon címzettekről vagy címzettek kategóriáiról, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölte vagy közölni fogja, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket;
 • az adatkezelés következményeiről;
 • az érintett jogairól;

az esetleges adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről.

Az Adatkezelő az érintett kérelmének hiányában is – elektronikus levél útján – tájékoztatást nyújt az érintettnek az adatkezelésnek e tájékoztatóban foglaltakhoz képest történő lényeges megváltozásáról, a bekövetkezett adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről.

Helyesbítéshez való jog

Az Adatkezelő az érintett kérésére helyesbíti az érintettre vonatkozó, pontatlan személyes adatokat. Az Adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat a helyesbítésről, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölte, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az érintett kérésére az Adatkezelő tájékoztatja az érintettet e címzettekről.

Törléshez való jog

Az érintett kérésére az Adatkezelő törli az érintettre vonatkozó személyes adatokat, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:

 • a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötte vagy más módon kezelte;
 • az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen;
 • a személyes adatokat az Adatkezelő jogellenesen kezelte;

a személyes adatokat az Adatkezelőre alkalmazandó európai uniós vagy hazai jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell.

Az Adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat a törlésről, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölte, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az érintett kérésére az Adatkezelő tájékoztatja az érintettet e címzettekről.

Adatkezelés korlátozásához való jog

Az érintett kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi feltételek valamelyike teljesül:

 • az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát – ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az Adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;
 • az adatkezelés jogellenes, de az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
 • az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez.
 • Az Adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat a korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölte, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az érintett kérésére Adatkezelő tájékoztatja az érintettet e címzettekről.

Adathordozhatósághoz való jog

Az Adatkezelő az érintett kérésére, az érintett rendelkezésére bocsátja az érintettre vonatkozó, az érintett által megadott személyes adatokat. Az Adatkezelő továbbá vállalja, hogy ezeket a személyes adatokat az érintett egy másik Adatkezelőnek anélkül továbbíthatja, hogy ezt az Adatkezelő akadályozná.

Jogorvoslathoz való jog

Amennyiben az érintett úgy véli, hogy az Adatkezelő az adatkezelése során megsértette a személyes adatok védelméhez való jogát, az irányadó jogszabályok szerint jogorvoslattal élhet a hatáskörrel rendelkező szerveknél, azaz panasszal élhet a NAIH-nál (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; postai cím: 1530 Budapest, Pf. 5; honlap: www.naih.hu; e-mail-cím: ugyfelszolgalat@naih.hu; telefonszám: +36-1/391-1400), vagy a hatáskörrel rendelkező illetékes bírósághoz fordulhat. Az Adatkezelő ezen eljárások során az érintett bírósággal vagy a NAIH-hal együttműködik, az adatkezelésre vonatkozó adatokat az érintett bíróság vagy a NAIH részére kiadja.

Az Adatkezelő kötelezettséget vállal arra is, hogy az érintett személyes adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével okozott kárt megtéríti. Az érintett személyiségi jogának megsértése esetén az érintett sérelemdíjat követelhet. Az Adatkezelő mentesül a felelősség alól, ha a kárt az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő, továbbá ha a kár vagy a személyiségi jog megsértésével okozott jogsérelem az érintett szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származik.

Az Adatkezelő kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen tájékoztatóban, az Adatkezelő – jelen tájékoztatóval azonos követelményeket támasztó – belső szabályzatában, valamint a hatályos jogszabályokban meghatározott elvárásoknak.

Az Adatkezelő fenntartja magának a jogot jelen tájékoztató bármikori megváltoztatására azzal, hogy az esetleges változásokról az érintetteket minden adatkezelés tekintetében jelen honlapon tájékoztatja.

Elfogadom